Gemeente Schermer - Inwoners

Bezwaarschriften

In de uitvoering van haar werkzaamheden neemt de gemeente veel besluiten. Het kan wel eens voorkomen dat u, bijvoorbeeld omdat u een vergunning hebt aangevraagd en niet hebt gekregen, het niet eens bent met het besluit. Ook kan het voorkomen dat bijvoorbeeld uw buren een vergunning hebben gekregen waarmee u het oneens bent.Indien u zich niet kan verenigen met een door de gemeente genomen besluit, kunt u daartegen een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift indienen betekent dat u opschrijft waarom u het niet eens bent met het genomen besluit. Nadat de gemeente een bezwaarschrift ontvangt, stelt zij het bezwaarschrift ter advisering in handen van de commissie bezwaarschriften. Met inachtneming van het advies van de commissie bezwaarschriften neemt de gemeente een tweede besluit.
Indien u het niet eens bent met het tweede besluit, kunt u daartegen in beroep bij de bestuursrechter.

Indien u een bezwaarschrift wil indienen moet u aan een aantal eisen uit de Algemene wet bestuursrecht voldoen. U dient uzelf de volgende vragen te stellen.

1. Ben ik aan te merken als belanghebbende?
Onder belanghebbende wordt verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken.

2. Richt het bezwaar zich tegen een besluit?
Een besluit is een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling.

3. Voldoet mijn bezwaarschrift aan de formele eisen?

  • De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt.
  • Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van uw handtekening;
  • Voorts dient het bezwaarschrift tenminste te bevatten:
  • Uw naam en uw adres;
  • De dagtekening;
  • Een omschrijving van het besluit of een kopie van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;
  • De gronden van uw bezwaar.


Als u over de interpretatie van bovenstaande vragen of anderszins vragen hebt kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie bezwaarschriften: de heer J. De Vries

Nadat u op alle bovenstaande vragen JA hebt geantwoord, kunt u het bezwaarschrift sturen naar het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen (dit is meestal het college van Burgermeester en Wethouders).

Nadat de gemeente een bezwaarschrift heeft ontvangen, wordt het bezwaarschrift doorgestuurd naar een onafhankelijke commissie (commissie bezwaarschriften). De commissie bezwaarschriften stelt bezwaarmaker meestal in de gelegenheid om de bezwaren mondeling (d.w.z. tijdens een hoorzitting) toe te lichten. Ook (een afgevaardigde van) het bestuursorgaan is tijdens de hoorzitting aanwezig om het genomen besluit toe te lichten en te reageren op de punten van bezwaar.

De commissie bezwaarschriften neemt alle ingebrachte punten in overweging en brengt een advies uit aan het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan neemt, met inachtneming van het advies van de commissie bezwaarschriften een beslissing op het bezwaarschrift.

De termijn waarbinnen het bestuursorgaan een beslissing op bezwaar dient te nemen is gesteld op 12 weken, gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken. Het bestuursorgaan kan deze termijn verdagen met maximaal 6 weken.
Indien het bestuursorgaan deze termijn overschrijdt kunt u het bestuursorgaan in gebreke stellen. Voor informatie over de ingebrekestelling wordt verwezen naar het onderwerp: 'Ingebrekestelling' dat ook op de website is te vinden.

Nb. Bezwaarschriften tegen WOZ-beschikkingen en belastingzaken worden niet door deze commissie behandeld. Hiervoor kunt terecht bij de betreffende vakafdeling.